ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕೆಲವೇ ಕ್ಲಿಕ್ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪುಟವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ, ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಡೊಮೇನ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ (ಉಪ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

ella.icodingclub.com
(9ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

nora.icodingclub.com
(9ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

vivian.icodingclub.com
(7ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

katie.icodingclub.com
(10ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

karen.icodingclub.com
(6ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

andy.icodingclub.com
(8ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

simon.icodingclub.com
(8ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

zane.icodingclub.com
(8ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

ana.icodingclub.com
(13ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

scott.icodingclub.com
(11ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

angelica.icodingclub.com
(10ಗ್ರೇಡ್)
ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ!
gear gear

brendan.icodingclub.com
(5ಗ್ರೇಡ್)